The University of Michigan Mathematics Laboratory

Personnel Schedule
Winter 2014

In the following schedule, tutors appear in regular type, receptionists appear in regular type with their names followed by an (R),
faculty appear in boldface, and graduate student instructors appear in italics.

Tutors' SubstitutionsMonday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
11:00
Nicholas Luongo (R)
Chris Chegash
Robert Rose
Yunxuan Wang 
Guanting Chen
Jeongha Cho
Elizaveta Rebrova
Wei Li (215) 
Jiah Song (115)
Amanda Cox (R)
Huiying Ding
Harish Batra
Hao Zheng
Xin Xu (3/25-)
Qingtang Su
Karen Smith (115)
Jinho Baik (215)
Nicholas Luongo (R)
Chris Chegash
Robert Rose
Yunxuan Wang 
Guanting Chen
Jeongha Cho
Elizaveta Rebrova
Charlotte Chan (115) 
Maria Riolo (216) 
Amanda Cox (R)
Robert Rose
Huiying Ding
Xin Xu (3/25-)

Francesca Gandini (105)
Qingtang Su
Stefan Froehlich (215)
Linda Sun (R)
Chris Chegash
Corinne Peters
Harish Batra
Jeongha Cho
Elizaveta Rebrova
Gene Kopp (116) 
Suho Oh (215) 
closed
12:00
Nicholas Luongo (R)
Chris Chegash
Jack Palen
Salvatore Parenti
Yunxuan Wang 
Brandon Carter (116)
Kevin Hannay (115)
Aynur Bulut (215)
Shuang Miao (115)
Amanda Cox (R)
Sean Carney 
Brian Fagel 
Ben Brady
Huiying Ding
Jonah Scheinerman
Xin Xu (3/25-)
Rankeya Datta (115)
Alexander Munk (116)
Ashwath Rabindranath (115)
Amanda Cox (R)
Chris Chegash
Nicholas Luongo
Reid Lott
Salvatore Parenti
Jack Palen
Yunxuan Wang 
Elizaveta Rebrova
Yining Lu (116)
Amanda Cox (R)
Zhuangdi Li
Ben Brady
Jonah Scheinerman
Sean Carney
Xin Xu (3/25-)
Audra McMillan (116)
Nathan Priddis (116)
Dusty Ross (215)
Corinne Peters (R)
Chris Chegash
Shiqing Yu
Stephen Kemp 
Yunxuan Wang 
Hao Zheng
Zhiqing Zhang
Jeremy Hoskins (216)
Elizaveta Rebrova
closed
1:00
Yoke Ping Khoo (R) 
Nicholas Luongo
Christopher Drouillard
Yi Hang Chiew
Matt Tanzer 
Jeongha Cho
Andrew Melfi (216) 
Gabriel Frieden (116)
Harold Blum (115) 
Sean Carney (R)
Ryen Krusinga
Joe Kropiewnicki
Brian Fagel 
Gavin Patient

Qingtang Su
Bryan Nevarez (115)
Jake Levinson (116) 
Amanda Cox (R)
Nicholas Luongo
Christopher Drouillard
Reid Lott 
Jeongha Cho
Erick Vega (116) 
Elizaveta Rebrova
Patricia Klein (116)
Gracie Ingermanson (115)
Sean Carney (R)
Matt Tanzer
Dylan Stephano-Shachter 
Ben Brady
Gavin Patient
Yang Liu
Zhiqing Zhang
John Kilgore (215)
Qingtang Su 
Corinne Peters (R)
Hao Zheng

Xin Xu 
Guanting Chen
Yunxuan Wang 
Shiqing Yu
Luby Lu (116) 
Yan Shuo Tan (116)
Jeongha Cho
closed
2:00
Christopher Drouillard (R) 
Ben Brady
Matt Tanzer
Jack Palen
Elizabeth DeWitt  (115)
Qingtang Su
Michael Newman (115)
Fernando Carreon (105)
Paul Kessenich (116)
Amanda Cox (R)
Ryen Krusinga
Joe Kropiewnicki
Kara Martinez 
Yang Liu
Brian Fagel  
Huiying Ding 
Joseph Borja (116) 
Irina Arakelian (116) 
Christopher Drouillard (R)  
Yi Hang Chiew 
Jack Palen
Hao Zheng
Xin Xu (3/25-)
Qingtang Su
Han Huang (115)
Siddhant Agrawal (116)
Viswambhara Makam (115) 
Amanda Cox (R)
Matt Tanzer
Salvatore Parenti
Kara Martinez 
Dylan Stephano-Shachter 
Gavin Patient 
Huiying Ding
Balin Fleming (116)
Dondi Ellis (216)
Stephen Kemp (R)
Robert Rose 
Stephen Kemp 
Xin Xu 
Shiqing Yu
Yunxuan Wang 
Guanting Chen 
Hao Zheng
Feng Wei (116) 
closed
3:00
Christopher Drouillard (R)  
Emily Dingwell
Ben Brady
Xin Xu
Jack Palen
Derek Wood (116)
Alexander Leaf (115)
Paul Reschke (215)
Angela Kubena (115)
Amanda Cox (R)
Robert Rose
Ryen Krusinga
Joe Kropiewnicki
Kara Martinez
Jonah Scheinerman 
Yang Liu
David Prigge (115)
Elizaveta Rebrova
Keith Galvin (215)
Christopher Drouillard (R)  
Emily Dingwell
Zhuangdi Li
Jack Palen
Xin Xu (3/25-)
Jeongha Cho
Bob Lutz (216)
Trevor Hyde (116) 
John Kelly (115)
Kevin Carde (115)
Amanda Cox (R)
Robert Rose
Matt Tanzer
Gavin Patient 
Kara Martinez 
Weichen Gu (216) 
Scott Rich (116) 
Bobbie Wu (115)
Michael Khoury (116) 
Amanda Cox (R)
Shiqing Yu
Kara Martinez 
Stephen Kemp 
Xin Xu 
Harish Batra
Guanting Chen
Hao Zheng
Zhiqing Zhang
closed
7:00
Corinne Peters (R)
Ryen Krusinga
Nicholas Luongo
Matt Tanzer
Yanlin Cheng
Dylan Stephano-Shachter
Stephen Kemp 
Christopher Drouillard
Jeongha Cho
Yun Wei (215)
Chang Hai Bin (115)
Linda Sun (R)
Corinne Peters
Gavin Patient 
Ji Chuan Leong 
Jonah Scheinerman
Ashley Weber 
Jack Palen 
Guanting Chen
Yang Liu

Felipe Perez (215)
Amanda Cox (R)
Zhiqing Zhang
Joe Kropiewnicki
Zhuangdi Li 
Yanlin Cheng
Dylan Stephano-Shachter 
Ben Brady
Sean Carney
Jeongha Cho
Elizaveta Rebrova
MIng ZHang (115)
Amanda Cox (R)
Zhuangdi Li 
Kara Martinez 
Yi Hang Chiew
Harish Batra
Yunxuan Wang 
Huiying Ding
Shiqing Yu 
Xin Xu (3/25-)
Jeongha Cho
Yitong Sun (115)
Daniel Barter (116) 
closed
Amanda Cox (R)
Robert Rose 
Joe Kropiewnicki
Salvatore Parenti
Corinne Peters 
Matt Tanzer
Emily Dingwell
Zhuangdi Li 
Reid Lott 
Stephen Kemp 
Alexandros Georgakopoulos (115)
Harry D'Souza (216) 
8:00
Corinne Peters (R)
Ryen Krusinga
Nicholas Luongo
Matt Tanzer
Yanlin Cheng
Dylan Stephano-Shachter
Stephen Kemp 
Christopher Drouillard
Jeongha Cho
Corey Everlove (116)
Linda Sun (R)
Corinne Peters
Gavin Patient 
Ji Chuan Leong 
Jonah Scheinerman 
Ashley Weber 
Jack Palen 
Guanting Chen
Yang Liu
Philip Tosteson (215) 
Amanda Cox  (R)
Zhiqing Zhang
Joe Kropiewnicki
Zhuangdi Li
Yanlin Cheng
Dylan Stephano-Shachter 
Ben Brady
Sean Carney
Elizaveta Rebrova
Jeongha Cho
Amanda Cox (R)
Zhuangdi Li 
Kara Martinez 
Yi Hang Chiew
 Harish Batra
Yunxuan Wang 
Huiying Ding
Shiqing Yu 
Xin Xu (3/25-)
Ismael Xique (115) 
Linquan Ma (215) 
closed
Amanda Cox (R)
Robert Rose 
Joe Kropiewnicki
Salvatore Parenti
Corinne Peters 
Matt Tanzer
Emily Dingwell
Zhuangdi Li 
Reid Lott 
Stephen Kemp 
 
9:00
Corinne Peters (R)
Ryen Krusinga
Nicholas Luongo
Matt Tanzer
Yanlin Cheng
Dylan Stephano-Shachter
Stephen Kemp 
Christopher Drouillard
 
 
Linda Sun (R)
Corinne Peters
Gavin Patient
Ji Chuan Leong 
Jonah Scheinerman 
Ashley Weber 
Jack Palen 
Guanting Chen

 
Amanda Cox  (R)
Zhiqing Zhang
Joe Kropiewnicki
Zhuangdi Li 
Yanlin Cheng
Dylan Stephano-Shachter
Ben Brady
Sean Carney
Elizaveta Rebrova
 
Amanda Cox (R)
Zhuangdi Li 
Kara Martinez 
Yi Hang Chiew
Harish Batra
Yunxuan Wang 
Xin Xu (3/25-)
 
 
 
closed
Amanda Cox (R)
Robert Rose 
Joe Kropiewnicki
Salvatore Parenti
Corinne Peters 
Matt Tanzer
Emily Dingwell
Zhuangdi Li 
Reid Lott 
Stephen Kemp