The University of Michigan Mathematics Laboratory

Personnel Schedule
Winter 2015

In the following schedule, tutors appear in regular type, receptionists appear in regular type with their names followed by an (R),
faculty appear in boldface, and graduate student instructors appear in italics.

Tutors' SubstitutionsMonday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
11:00
Jia Hao Chuah (R)
 
Ce Shi
Hai Bin Chang (116)
Qingtang Su
Bobbie Wu (116)

Ilker Kocyigit (216)
Pablo Soberón (216)
Yen Ming Teo (R)
Dylan Stephano-Shachter
Joshua Lucksom
Corinne Peters


Francesca Gandini (215)
Hao Wu 
Qingtang Su
Jia Hao Chuah (R)


Dylan Stephano-Shachter
 
Qingtang Su
Huajie Qian (115)
Liza Rebrova (216) 
Manabu Machida (116)
Yen Ming Teo (R)
Joshua Lucksom
Jessica Thompson
Corinne Peters
Martha McAlister-Raeburn
Hao Wu 
Samantha Pinella (115)
Umang Varma (116)
Yueh-Ju Lin (215)
Khai Yin Siew (R)
Kang Yiao Loh
Jessica Thompson
Yunxuan Wang 
Joshua Lucksom
Andrew Gitlin
 
Phil Tosteson (216)
Harry Richman (116)
closed
12:00
Jia Hao Chuah (R)
Gavin Patient
Anthony Green
Martha McAlister-Raeburn
Bruce Szudera Wienand 
Yuanyuan Chen 
Qingtang Su
GSI (105) 
Sema Gunturkun (215)
Yen Ming Teo (R)
Bruce Szudera Wienand  
Corinne Peters
Brian Fagel
Joshua Lucksom
Dylan Stephano-Shachter
Gracie Ingermanson (115)
Matt Stevenson (116)
Qingtang Su
Jia Hao Chuah (R)
Bruce Szudera Wienand 
Gavin Patient
Anthony Green

Dylan Stephano-Shachter 
Yuanyuan Chen
Dondi Ellis (115)
Qingtang Su
Yen Ming Teo (R)
Jessica Thompson
Corinne Peters
Brian Fagel
Joshua Lucksom
Bruce Szudera Wienand 
Hao Wu 
Alexandros Georgakopoulos (116)
Eduardo Corona (215)
Khai Yin Siew (R) 
 Jessica Thompson
Anthony Green
Kang Yiao Loh
Joyce Zhang

Kyu Jun (115) 
John Holler (115)
Andrew Odesky (116)
Yuanyuan Chen
closed
1:00
Jia Hao Chuah (R)
Bruce Szudera Wienand
Gavin Patient
Anthony Green
Ce Shi
Joyce Zhang (3/20-...)
Yuanyuan Chen
Hao Wu
Qingtang Su
Khai Yin Siew (R)
Mohammad Islam 
Zhuangdi Li
Bruce Szudera Wienand
Brian Fagel
Dylan Stephano-Shachter
Trevor Hyde (116) 
Bob Lutz (116)
Joseph Kraisler (116)
Jia Hao Chuah (R)
Bruce Szudera Wienand  
Gavin Patient
Anthony Green
Yuanyuan Chen
Hao Wu
Adrian Carballeira (115)
Yining Lu (116)
Peter Smereka (216)
Yen Ming Teo (R)
Mohammad Islam
Zhuangdi Li
Brian Fagel
Dylan Stephano-Shachter
Bruce Szudera Wienand 
Stefan Larson
Nora Evans (115)
Sarah Kitchen (215)
Yen Ming Teo (R)
Anthony Green
Kara Martinez
Kang Yiao Loh
Joyce Zhang (3/20-...)
David Freling
Yuanyuan Chen
Harry Li (115)
Patrick Boland (115)
closed
2:00
Jia Hao Chuah (R)
Gavin Patient
Anthony Green
Bruce Szudera Wienand 
Hao Wu
Qingtang Su
Salman Siddiqi (115)
Xiaolei Zhao (216)
Fernando Carreon (105)
Mohammad Islam (R)
Dylan Stephano-Shachter
Zhuangdi Li
Joseph Sorenson
Andrew Gitlin
 

Daniel Irvine  (115)
Punya Plaban Satpathy (116)
Jia Hao Chuah (R)
Bruce Szudera Wienand
Joseph Sorenson
Anthony Green
Brian Fagel
Han Huang (116)
Rongxiao Mi (115)
Paul Kessenich (116)
Peter Smereka (216)
Khai Yin Siew (R)
Mohammad Islam
Zhuangdi Li
Dylan Stephano-Shachter
Stefan Larson
Ce Shi
Michael Newman (215)  
Rankeya Datta (115)
Irina Arakelian (116) 
Yen Ming Teo (R)
Rishee Batra 
Anthony Green
Kara Martinez
David Freling
Guanting Chen
Yongfeng Chen
Yan Shuo Tan (116) 
Viswambhara Makam (216)
closed
3:00
Corinne Peters (R)
Gavin Patient
Anthony Green
Yuan Chen
Feng Wei (116) 
Hao Wu
Derrick Sund (115)
Emanuel Reinecke (116)
Qingtang Su
Yoke Ping Khoo (R)
Zhuangdi Li
Gavin Patient
Joseph Sorenson
Dylan Stephano-Shachter 
Mohammad Islam 
Andrew Gitlin
David Freling
Greg Simon (216)
Corinne Peters (R)
Brian Fagel
Joseph Sorenson
Anthony Green
Yuan Chen
Hao Wu
Alexander Vargo (116) 
Sachi Hashimoto (115)
Matt Olson (115)
Khai Yin Siew (R)
Zhuangdi Li
Dylan Stephano-Shachter
Yuan Chen
Ce Shi 

Roman Gayduk (215) 
Feng Zhu (115)
Takumi Murayama (116)
Yoke Ping Khoo (R)
Rishee Batra 
Anthony Green
 
Guanting Chen
Corinne Peters
Bingying Lu (116)
Rebecca Rebhuhn-Glanz (215)
Song Jiah (115) 
closed
7:00
Lee Jia Law (R)
Gavin Patient
Guanting Chen
Kara Martinez
Yunxuan Wang
Yongfeng Chen
Ce Shi
 
Yuanyuan Chen
Hao Wu  
Jia Hao Chuah (R)
Zhuangdi Li
Jessica Thompson  
Gavin Patient
Kara Martinez
 
 
Yuanyuan Chen
Qingtang Su
John Kilgore (116)
Lee Jia Law (R)
Corinne Peters
Dylan Stephano-Shachter
Ce Shi
Yongfeng Chen
Joshua Lucksom
Andrew Gitlin
 
Yuanyuan Chen 
Yun Wei  (115) 
Hui Chien Tan (R)
Corinne Peters
Rishee Batra
 
Kang Yiao Loh
Joyce Zhang
David Freling
Andrew Gitlin
 
Hao Wu  
closed
Hui Chien Tan (R)
 
Corinne Peters
Stephen Kemp 
Yuan Chen
Yongfeng Chen
Joshua Lucksom
 
 
Daniel Barter (215)
8:00
Lee Jia Law (R)
Gavin Patient
Guanting Chen
Kara Martinez
Yunxuan Wang
Yongfeng Chen
Ce Shi
 
Yuanyuan Chen 
Hao Wu
Jia Hao Chuah (R)
Zhuangdi Li
Jessica Thompson 
Gavin Patient
Kara Martinez

 
Yuanyuan Chen
Qingtang Su
Juan Perez (215)
Lee Jia Law (R)
Corinne Peters
Dylan Stephano-Shachter
Ce Shi
Yongfeng Chen
Joshua Lucksom
Andrew Gitlin
 
Yuanyuan Chen 
Leonardo Colombo (115)
Hui Chien Tan (R)
Corinne Peters
Rishee Batra 
 
Kang Yiao Loh
Joyce Zhang
David Freling
Andrew Gitlin
 
Hao Wu
closed
Hui Chien Tan (R)
  
Corinne Peters
Stephen Kemp 
Yuan Chen
Yongfeng Chen
Joshua Lucksom
 
 
Ashwath Rabindranath  (216)
9:00
Lee Jia Law (R)
Gavin Patient
Guanting Chen 
Kara Martinez
Yunxuan Wang
Yongfeng Chen
Ce Shi
 
 
Jia Hao Chuah (R)
Zhuangdi Li
Jessica Thompson 
Gavin Patient
Kara Martinez
 
 
 
 
Lee Jia Law (R)
Corinne Peters
Dylan Stephano-Shachter
Ce Shi
Yongfeng Chen
 
 
 
 
Hui Chien Tan (R)
Rishee Batra 
 
Corinne Peters
Kang Yiao Loh
Joyce Zhang
 
 
 
closed
Hui Chien Tan (R)

Corinne Peterss
Stephen Kemp 
Yuan Chen
Yongfeng Chen
Joshua Lucksom