The University of Michigan Mathematics Laboratory

Personnel Schedule
Winter 2024

 

tutors: regular type      receptionists: (R)      faculty: boldface      graduate student instructors: italics

UNDER CONSTRUCTION

Tutors' SubstitutionsMonday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
11:00
Matthew Tsui (R)
  Ivan Wei
 Paul Mammen (105)
 Wei-Jiun Kao
 Jordan Grant
 Olivia Strahan
 Schinella D'Souza (105)
 Yucong Lei (115)
 Dylan Stone (R)
 Yuxuan Liu
 Martha Wolf
 
 Alexandra Du
 Jordan Grant
 Nathan Li (115)
 Razan Taha (116)
 Matthew Tsui (R)
 Ethan Huffman (116)
 Jordan Grant 
 Malavika Mukundan (116)
 Yiyang Liu (215)
 Kaya Lakein (115)
 Bridgett Slone (115)
 Mia Smith (116)
 Martha Wolf (R)
 Yuxuan Liu
 Dylan Stone
 Jordan Grant 
  Alexandra Du
 Shirlyn Wang (116)
 Nina White (105)
 Beth Wolf (116)
 Matthew Tsui (R)
 Yuxuan Liu
 Martha Wolf
 Jeanie Qi
 Anna Brosowsky (115)
 Jordan Grant
 Wei-Jiun Kao 
 Ike Tan (216)
closed
12:00
 Matthew Tsui (R)
 Liyang Shao
 Ivan Wei
 Shuhong Yang (115)
 Jiajia Guo (216)
 Reebhu Bhattacharyya (116)
 Saem Han (116)
 Khola Jamshad (105)
 Dylan Stone (R)
 Yuxuan Liu
 Jenny Wang
 Carl Guo
 Alexandra Du
 Jordan Grant
 Tony Qing (116)
 Gahl Shemy (115)
 Matthew Tsui (R)
 Aparna Sarma
 Liyang Shao
 
 Michael Mueller (116)
 Cyril Cordor (116)
 Ryuichi Man (116)
 Huston Wilhite (115) 
 Akash Narayanan (R)
 Dylan Stone
 Ben Warner
 Yuxuan Liu
 Alexandra Du
 Jordan Grant
 Ethan Zell (116)
 Kausik Das (116)
 Minsoo Park (R)
 Jeanie Qi
 Josef Sajonz 
 Martha Wolf
 Matthew Tsui
 Axel Kerbec (115)
 Maria Madrugo (115)
 Ike Tan (216)
closed
1:00
 Congyue Yang (R)
 Jia Wen Li
 Mac Schultz
 Yuchuan Yang (115)
 Sadie Lipman (116)
 Yu Jun Loo (116)
 Jiashu Han (116
 Qianwen Sun (105)
 Dylan Stone (R)
 Joseph Bogdan
 Carl Guo
 Jenny Wang
 Sicheng Zhao (115)
 Ram Ekstrom (115)
 Alexandra Du
 Jordan Grant
 Jia Wen Li (R)
 Dylan Stone
  Abby Hess
 Mac Schultz
 Matthew Tsui
 Choco Li (116)
 Wei-Jiun Kao
 Kaito Iwasaki (115)
 Akash Narayanan (R)
 Dylan Stone 
 Mac Schultz
 Ben Warner
 Alexandra Du
 Jordan Grant
 Xiaoyu Dong (115) 
 Karthik Ganapathy (216)
 Minsoo Park (R)
 Martha Wolf
 Liyang Shao
 Josef Sajonz
 Oscar Gonzalez (115)
 Som Sadashiv Phene (215)
 Robert Cochrane (115)
 Elmas Irmak (115)
closed
2:00
 Congyue Yang (R)
 Aparna Sarma
 Jia Wen Li
 Mac Schultz
 
 Wei-Jiun Kao
 Joao Pedro Carvalho (116)
 James Wheeler (216)
  Sanjiv Seshan (R)
 Josef Sajonz
 Alyssa Fodale
 Wei Zhou
 Joseph Bogdan
  Abby Hess
 Zenan Fu (215)
 Ike Tan (216)
 Jia Wen Li (R)
 Alyssa Fodale
 
 Matthew Tsui
 Sam Boardman (115)
 Wei-Jiun Kao
 Demir Eken (115)
 Angela Kubena (116)
 Akash Narayanan (R)
 Sanjiv Seshan
 Wei Zhou
 Aidan Murphy
 Erin Song (115) 
 Joe Huang (115)
 Athena Liu (116)
 Prasuna Bandi (115)
 Sanjiv Seshan (R)
 
 Josef Sajonz 
 Liyang Shao
 Dawei Shen (116)
 Ming Yean Lim (115)
 Wei-Jiun Kao
 Yanlong Hao (115)
closed
3:00
 Congyue Yang (R)
 Jia Wen Li
 
  Liyang Shao
 Wei-Jiun Kao
 Jordan Grant
 Nick Freeman (116)
 Zijian Cheng (116)
 Sanjiv Seshan(R)
 Joseph Bogdan  
 Alyssa Fodale
 Wei Zhou
 Liyang Shao
 Derrick Sund (115)
 Andrew Choi (116)
 Ike Tan (216)
Alyssa Fodale  (R)
 
 Liyang Shao 
 Sameer Kailasa (116)
 Chris Stith (116)
 Veronica Lang (115)
  Guanhua Sun (216)
 Yu-Sheng Lee (116)
 Akash Narayanan (R)
 Sanjiv Seshan 
 Liyang Shao
 Wei Zhou
 Ben Baily (115)
 Zikang Jia (115)
 Kexin Li (115)
 Diya Yang (216) 
 Sanjiv Seshan (R)
 
 Liyang Shao
 Kenneth Ma (115)
 Wei-Jiun Kao
 Zach Himes (116)
 Irina Arakelian (116)
 Tony (Yu-Tung) Yau (215)
closed
7:00
 Minsoo Park (R)
 Dylan Stone
 Jeanie Qi
 Josef Sajonz 
 Alyssa Fodale
Yutong Zhou 
 Joseph Bogdan
 Joe Restivo
Carl Guo 
 Matthew Tsui
 Beomseok Kwon (116)
Joseph Bogdan  (R)
 Sanjiv Seshan 
 Jeanie Qi
 Wei Zhou
 Liyang Shao
  Joe Restivo
 Yuxuan Liu
 Aidan Murphy
 Ben Warner
  Abby Hess
 Wei-Jiun Kao
 Anubhav Agarwal (R)
 Ivan Wei
 Congyue Yang
 Yutong Zhou
 Jia Wen Li
 Steven Najor
 Akash Narayanan
Aparna Sarma 
 Bohang Yu
 Wei-Jiun Kao
 Sanjiv Seshan (R)
 Josef Sajonz
 Nathaniel Giessner
 Jenny Wang
 Carl Guo
 Yuxuan Liu
 Ritwick Bhargava (116)
 Yanqing Wei (115)
 Wei-Jiun Kao
Renato Pinto Reveggino (115) 
closed
 Josef Sajonz (R)
 Ivan Wei
 Minsoo Park
 Nathaniel Giessner
 Jenny Wang
 Mac Schultz
 Carl Guo
 Liyang Shao
 Yuxuan Liu
 Dylan Cordaro (215)
8:00
 Minsoo Park (R)
 Dylan Stone
 Jeanie Qi
 Josef Sajonz
 Alyssa Fodale
 Joe Restivo
 Carl Guo
 Yutong Zhou
 Joseph Bogdan
 Matthew Tsui
 Joseph Bogdan (R)
 Sanjiv Seshan
 Jeanie Qi
 Wei Zhou
 Liyang Shao
  Joe Restivo
 Yuxuan Liu
 Aidan Murphy
 Ben Warner
  Abby Hess
 Wei-Jiun Kao
 Anubhav Agarwal (R)
 Ivan Wei
 Congyue Yang
 Yutong Zhou
 Jia Wen Li
 Steven Najor
 Akash Narayanan
 
 Bohang Yu
 Aparna Sarma
 Sanjiv Seshan (R)
 Josef Sajonz
 Nathaniel Giessner
 Jenny Wang
 Bohang Yu
 Carl Guo
 Yuxuan Liu
 Anubhav Agarwal
 Wei-Jiun Kao
 Jonathan Guzman (115)
closed
 Josef Sajonz (R)
 Ivan Wei
 Minsoo Park
 Nathaniel Giessner
 Jenny Wang
 Mac Schultz
 Carl Guo
 Liyang Shao
 Yuxuan Liu
 
9:00
 Minsoo Park (R)
 Dylan Stone
 Jeanie Qi
 Josef Sajonz
 Alyssa Fodale
  Matthew Tsui
 Yutong Zhou
Joseph Bogdan 
Carl Guo 
 Joseph Bogdan (R)
 Jeanie Qi
 Wei Zhou
 Liyang Shao
Sanjiv Seshan
 Yuxuan Liu
 Aidan Murphy 
  Joe Restivo
Abby Hess 
 Ben Warner
 Anubhav Agarwal (R)
 Ivan Wei
 Congyue Yang
 Yutong Zhou
 Jia Wen Li
 Steven Najor 
 Akash Narayanan
 Joseph Bogdan
 Sanjiv Seshan (R)
 Anubhav Agarwal
 Josef Sajonz
 Nathaniel Giessner
 Jenny Wang
 Bohang Yu
 Yuxuan Liu
closed
 Josef Sajonz (R)
 Ivan Wei
 Minsoo Park
 Nathaniel Giessner
 Jenny Wang
 Mac Schultz
 Carl Guo
 Liyang Shao
Yuxuan Liu