The University of Michigan Mathematics Laboratory

Personnel Schedule
Fall 2023

tutors: regular type      receptionists: (R)      faculty: boldface      graduate student instructors: italics

UNDER CONSTRUCTION

Tutors' SubstitutionsMonday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
11:00
Bohang Yu (R)
Mac Schultz
Anubhav Agarwal
Hannah Sun  
Wei Zhou  
Dominic Wydeven  
Ike Tan (115)
Austyn Simpson (116)
Jeff Dunworth (215) 
Xiaojia Wang (115) 
Bohang Yu (R)
 
Joe Restivo  
Shivani Prabala (115) 
Andy Gordon (115)  
Paul Mammen (115) 
Han Le (115) 
Saket Shah (115)    
Urshita Pal (115)  
Shabarish Chenakkod (115) 
Matthew Tsui (R) 
Hannah Sun
Mac Schultz
 
Ivan Wei
 
Sayantan Khan (215)
Jun Loo (216) 
Asaf Katz ( 216)
Jeff Dunworth (215) 
Joe Restivo (R) 
Aparna Sarma 
Lukas Scheiwiller  (115)
Choco Li (115) 
Joe Huang  (216)
Bridgett Slone (115)
Sam Cochran (115) 
Veronica Lang (115)  
Razan Taha (116)
Alexander Hazeltine (105) 
Sanjiv Seshan (R) 
 
Mac Schultz  
Saem Han (115)    
Gahl Shemy (115)  
Maria Madrugo (115) 
Zach Deiman (115)  
Axel Kerbec (115) 
Havi Ellers (115)  
Nick Freeman  (115)
closed
12:00
Bohang Yu (R)
 
Hannah Sun
Wei Zhou    
 
Dominic Wydeven  
Ivan Wei  
Jingxuan Song (115) 
Qianyu Chen (11 5)
Charles Wang (105) 
Bohang Yu (R) 
Liyang Shao  
Joe Restivo 
 
Zenan Fu  
Michael Mueller (105) 
Ying Wang (215)  
Yanlong Hao (116)
Stephen Pietromonaco (105) 
 Prasuna Bandi (116)
Matthew Tsui (R) 
Hannah Sun
 
  
Liyang Shao  
Ivan Wei  
 
Derrick Sund (115) 
Gleb Terentiuk (115)
Scott Neville (115) 
Joe Restivo (R) 
Liyang Shao   
Aparna Sarma  
 
Wei-Jiun Kao 
Zikang Jia (115)  
Cyril Cordor  (216)
Kexin Li (115)  
Ying Wang (215) 
Alessandro Danelon (105)
Jeff Dunworth (215)  
Sanjiv Seshan (R)  
Martha Wolf
Emma Li   
Renato Pinto Reveggino  (115)
Wei-Jiun Kao 
Carson Dudley (115) 
Sridhar Venkatesh (115) 
Gerardo Dutan (115)
Tian Jing (116)  
Elmas Irmak (116, 215)
closed
1:00
Matthew Tsui (R)
Congyue Yang  
Wei Zhou  
Jenny Wang  
Dominic Wydeven 
Pat Boland (115) 
 
Kausik Das (115) 
Jon Guzman (116) 
Chris DiScenza (115) 
Yufan Zhang (R) 
Mac Schultz
Joe Restivo  
Liyang Shao  
 
Ram Ekstrom  (115)
Katja Vassilev (115) 
Shuhong Yang (105) 
Irina Arakelian (116) 
Jialiang Zou (115) 
Matthew Tsui (R) 
Congyue Yang
 
Barry Henaku (115) 
Oscar Gonzalez (115) 
 
Sam Boardman (115) 
Riku Kurama (115)
Joanne Dong (115)  
Zhengjun (Jasper) Liang  (115)
Joe Bogdan  (R)
Liyang Shao  
Joe Restivo  
Wei-Jiun Kao 
 
Preetham Mohan (216)
Shend Zhjeqi (115)  
Athena Liu (115)  
Ben Riley (116)
Hai Le (115) 
Josef Sajonz (R) 
Sanjiv Seshan  
Martha Wolf
Sadie Lipman (115)  
Wei-Jiun Kao  
Xiaoyu Dong  (115) 
Olivia Strahan (115)
Yuchuan Yang (115)
  
Som Sadashiv Phene (115) 
closed
2:00
Matthew Tsui (R) 
Jenny Wang   
Congyue Yang
Sicheng Zhao (115) 
Kaito Iwasaki (115)
Wei-Jiun Kao  
Joao Pedro Carvalho (115)
Dawei Shen  (115)
Boyang Wu (115)   
Ritwick Bhargava  (115)
Yufan Zhang  (R) 
Alyssa Fodale  
  
Wei-Jiun Kao  
Jin Baek  (116)
Jiashu Han (115)  
Anna Brosowsky  (115)
Zenan Fu  
Qianwen Sun (105)  
Alejandro Bravo Doddoli (116) 
Matthew Tsui (R) 
Jenny Wang 
Congyue Yang
  
Alyssa Fodale   
Marc Andrew Inhauk Choi (115)  
Ben Baily  (115)
Nathan Li (115) 
Amichai Lampert (215)
S. C. Park (116) 
Joe Bogdan  (R) 
Wei-Jiun Kao
Zenan Fu 
Ming Yean Lim (115) 
Max Lahn (115)
Ekaterina Shchetka 
Demir Eken  (115)
Reebhu Bhattacharyya (115) 
Wijit Yangjit (115) 
Beth Wolf (105) 
Josef Sajonz(R) 
Alyssa Fodale
Renato Pinto Reveggino (115)  
Simran Khunger (115) 
Wei-Jiun Kao  
Tony Qing (115) 
Madelyn Cruz (115)  
Khola Jamshad  (115)
Kaya Lakein (115) 
Selim Esedoglu (216) 
closed
3:00
Minsoo Park (R)  
Emma Li  
Congyue Yang
Jenny Wang  
Wei-Jiun Kao
Ryuichi Man (115)
Pam Gu (105)
Reynold Fregoli (116) 
Lena Ji (115) 
Seungsu Lee (105)
Yufan Zhang (R) 
 
 
Alyssa Fodale 
Wei-Jiun Kao  
Sanjiv Seshan  
Guanjie Huang (215) 
Zenan Fu   
Yutong Li  (215)
Zachary Himes (116)
Minsoo Park (R)
 
Congyue Yang
Jenny Wang  
Alyssa Fodale  
Emma Li  
Carson Dudley (115) 
Javier Santiago  (115)
Jonah Tarasova (116) 
Yu-Sheng Lee (116) 
Joe Bogdan  (R)  
 
  
Beomseok Kwon ( 115)
Kenneth Ma (115) 
Zenan Fu 
Ekaterina Shchetka 
Zijian Cheng (115) 
Amanda Schwartz  (115)
Sean Cotner  (116)
Josef Sajonz (R)  
Aparna Sarma 
Alyssa Fodale 
Wei Zhou  
Emma Li  
 
Christal Wei  (115)
 
Dylan Cordaro (215) 
 
closed
7:00
Anubhav Agarwal (R) 
Minsoo Park
Dylan Stone 
Hannah Sun
Jeanie Qi 
Josef Sajonz 
 
Yutong Zhou
Joe Bogdan  
Frank Sun
 
Bohang Yu 
Joe Bogdan (R)  
Sanjiv Seshan  
Aparna Sarma 
Jeanie Qi 
Martha Wolf
Dominic Wydeven
 
 
Anubhav Agarwal   
Jia Zhi Jiang (215) 
Claudia Yun (105)
 
Yutong Zhou (R)  
Hannah Sun
Dylan Stone 
Congyue Yang
Josef Sajonz
Jeanie Qi 
Wei Zhou  
Emma Li  
Sanjiv Seshan  
Steven Najor 
Minsoo Park 
 
Frank Sun (R) 
Alyssa Fodale  
Bohang Yu 
Matthew Tsui
 
Nate Giessner  
 
Yufan Zhang  
 
Tejaswi Tripathi (116)
Zenan Fu 
Tony (Yu-Tung) Yau  (105)
closed
Emma Li (R) 
Nate Giessner  
Mac Schultz
Steven Najor
 
Wei Zhou  
Jenny Wang  
Josef Sajonz 
 
Ivan Wei
Michael Hwang (115
8:00
Anubhav Agarwal (R) 
Minsoo Park
Joe Bogdan  
Hannah Sun
Dylan Stone 
Josef Sajonz  
Jeanie Qi  
Yutong Zhou
 
Frank Sun
 
Bohang Yu 
Joe Bogdan (R) 
Aparna Sarma  
Jeanie Qi 
 
Martha Wolf
Sanjiv Seshan  
Dominic Wydeven  
 
  
Anubhav Agarwal 
 
 
Yutong Zhou (R)  
Hannah Sun
Dylan Stone 
Congyue Yang
Josef Sajonz
Jeanie Qi 
Wei Zhou  
Emma Li  
Sanjiv Seshan  
Steven Najor  
Minsoo Park  
 
Frank Sun (R) 
Alyssa Fodale 
Bohang Yu 
Matthew Tsui
 
Nate Giessner  
  
Yufan Zhang  
  
Diya Yang  (215)
Zenan Fu 
Qiusheng Zhao  (115)
closed
Emma Li  (R) 
Nate Giessner  
Mac Schultz
Steven Najor 
 
 
Jenny Wang  
Josef Sajonz  
 
Wei Zhou  
Ivan Wei 
9:00
Anubhav Agarwal (R) 
Minsoo Park
Joe Bogdan  
Hannah Sun
Dylan Stone 
Josef Sajonz  
Jeanie Qi 
Yutong Zhou
 
Frank Sun
 
Bohang Yu 
Joe Bogdan  (R) 
Jeanie Qi 
 
 
Martha Wolf
Sanjiv Seshan  
Dominic Wydeven  
 
  
 
Anubhav Agarwal 
 
Yutong Zhou (R)  
Hannah Sun  
Dylan Stone 
Congyue Yang
Josef Sajonz
Jeanie Qi 
Wei Zhou  
Emma Li  
Sanjiv Seshan  
Steven Najor  
Minsoo Park  
 
Frank Sun (R) 
Alyssa Fodale 
Bohang Yu 
Matthew Tsui
Nate Giessner   
 
 
Yufan Zhang  
 
 
 
 
closed
Emma Li (R) 
Nate Giessner  
Mac Schultz
 
 
Josef Sajonz  
Jenny Wang  
 
Sanjiv Seshan  
Wei Zhou  
Ivan Wei